หมู่บ้านในเขตปกครอง
 หมู่ที่  1  บ้านห้วยเปี่ยม 
 หมู่ที่  2  บ้านห้วยเปี่ยม
 หมู่ที่  3  บ้านกกมะเกลือ
 หมู่ที่  4  บ้านป่าตาล 
 หมู่ที่  5  บ้านป่าตาล
 หมู่ที่  6  บ้านป่าหวายเก่า
 หมู่ที่  7  บ้านป่าหวายทุ่ง
 หมู่ที่  8  บ้านพรมน้ำอบ

 

 

          ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลป่าตาล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นเทศบาลตำบลป่าตาล ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555

 p

ปัจจุบันมี นายพี อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล

วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2556

 

 

ดวงตราประจำเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Logo T                      

คำอธิบาย
ดวงตรามีลักษณะเป็นวงกลมสองชั้นซ้อนกัน โดยชั้นในเป็นรูปต้นตาลโตนด เป็นต้นตาลโตนด ต้นเล็กกับต้นใหญ่คู่กัน มีพระปรางค์สามยอดเคียงคู่อยู่ด้านข้าง และในส่วนชั้นนอกนั้นแบ่งเป็นสองส่วนโดยมีเส้นโค้งติดกันสองเส้น และมีลายไทยเป็นรูปดอกจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างเส้นโค้งเป็นตัวขั้นแบ่งออกเป็นส่วนบนและส่วนล่าง ส่วนบนเป็นชื่อของเทศบาลตำบล และในส่วนล่างเป็นชื่ออำเภอ และจังหวัด ที่ตั้งของเทศบาลตำบล


ความหมาย
(1) ต้นตาล หมายถึง ต้นตาลซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของตำบลป่าตาล ซึ่งสมัยก่อนมีต้นตาลขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมากในเขตพื้นที่ตำบลป่าตาล โดยสัญลักษณ์มีต้นตาลต้นใหญ่และต้นตาลต้นเล็ก ต้นตาลต้นใหญ่มีอยู่ 8 ก้าน หมายถึง จำนวน 8 หมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำบลป่าตาล และต้นตาลต้นเล็กมีอยู่ 8 ก้าน หมายถึง ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนจากประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน ที่อยู่ในความกำกับดูแลของเทศบาลตำบลป่าตาล
จากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ในตำบลเล่าสืบต่อกันไปว่า เมื่อประมาณหลายร้อยปีมีชาวบ้านเดินทางมาตั้งถิ่นฐาน โดยเป็นชาวเวียงจันทร์อพยพมาจากประเทศลาวซึ่งในเขตพื้นที่ตำบลป่าตาลในสมัยก่อนเป็นที่ราบลุ่ม มีต้นตาลโตนดขึ้นปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นลักษณะคล้ายป่า จึงเรียกว่า “ป่าตาล”
(2) พระปรางค์สามยอด หมายถึง โบราณสถานที่สำคัญ และอยู่เคียงคู่ชาวลพบุรีมานานตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เมื่อนึกถึงพระปรางค์สามยอดจะนึกถึงจังหวัดลพบุรี โดยต้นตาลโตนดอยู่เคียงคู่พระปรางค์สามยอด หมายถึง ตำบลป่าตาลซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดลพบุรี และอยู่เคียงกันอย่างมีความสุขและร่มเย็น