พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มีคลองชลประทานไหลผ่าน เกือบครึ่งจึงมีอาชีพเกษตรกร  รองลงมาคือ รับราชการ อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รถยนต์ อปพร. จำนวน 1 คัน
รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง จำนวน 1 คัน
รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จำนวน 12 คน
พนักงานเทศบาล จำนวน 2 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 คน
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10 คน
ในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 128 ครั้ง
ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม จำนวน 3 ครั้ง
ในปีงบประมาณนี้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิน 401,000 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลป่าตาล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลป่าตาล มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม จึงเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ประมาณช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พื้นที่ตำบลป่าตาลเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ สำนักงาน โรงเรียน ที่อยู่อาศัย ที่ทำการค้า สถานบันเทิง ซึ่งจัดเป็นพื้นที่ย่านการค้าที่กำลังขยายตัว

ทางระบายน้ำหลักในเขตตำบลป่าตาล
1. เรียบคลองอนุศาสนันท์ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3,6,7 ความยาว 4,000 เมตร
2. คลองซอยพร้อมมิตร หมู่ที่ 2 ความยาว 730 เมตร
3. คลองซอย 9 ท่าเรือจอดถึงเริงรางใหญ่ หมู่ที่ 3,8 ความยาว 2,400 เมตร
4. สายถนนพระปิยะ หมู่ที่ 1,2

แหล่งน้ำ
ลำห้วย - แห่ง สระน้ำ ๑ แห่ง
หนองน้ำ ๑ แห่ง ลำคลอง - แห่ง
บึง - แห่ง แม่น้ำ - แห่ง
ฝาย - แห่ง ประปาหมู่บ้าน - แห่ง
บ่อบาดาล ๒๑ แห่ง บ่อน้ำตื้น ๒๒ แห่ง
บ่อโยก ๖ แห่ง สระน้ำ ๑ แห่ง
คลองขุด ๒ แห่ง คลองชลประทาน ๑ แห่ง
การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
วิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธี จัดเก็บเอง
ปริมาณขยะมูลฝอย ๑6๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน
รถยนต์บรรทุกมูลฝอย
ขนาดความจุ ๔ ลบ.หลา จำนวน ๒ คัน
ขนาดความจุ ๘ ลบ.หลา จำนวน ๒ คัน
ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.หลา จำนวน ๑ คัน
รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย - คัน ถังรองรับขยะมูลฝอย ๔๐๐ ใบ
พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย 12 คน การเก็บค่าธรรมเนียม กำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป รายเดือน
ปริมาณไม่เกิน 20 ลิตร/วัน อัตราเดือนละ 40 บาท
ปริมาณเกิน 20 ลิตร/วัน แต่ไม่เกิน 40 ลิตร/วัน อัตราเดือนละ 50 – 80 บาท
ปริมาณเกิน 40 ลิตร/วัน แต่ไม่เกิน 60 ลิตร/วัน อัตราเดือนละ 120 บาท
ปริมาณเกิน 60 ลิตร/วัน แต่ไม่เกิน 80 ลิตร/วัน อัตราเดือนละ 160 บาท
ปริมาณเกิน 80 ลิตร/วัน แต่ไม่เกิน 100 ลิตร/วัน อัตราเดือนละ 200 บาท
ปริมาณเกิน 100 ลิตร/วัน แต่ไม่เกิน 200 ลิตร/วัน อัตราเดือนละ 240 บาท
ปริมาณเกิน 200 ลิตร/วัน แต่ไม่เกิน 300 ลิตร/วัน อัตราเดือนละ 400 บาท
ปริมาณเกิน 300 ลิตร/วัน แต่ไม่เกิน 400 ลิตร/วัน อัตราเดือนละ 600 บาท
ปริมาณเกิน 400 ลิตร/วัน แต่ไม่เกิน 500 ลิตร/วัน อัตราเดือนละ 800 บาท
ปริมาณเกิน 500 ลิตร/วัน แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน อัตราเดือนละ 2,000 บาท
ที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่าเก็บและขนทุกๆ
ลูกบาศก์เมตร หรือ เศษของลูกบาศก์เมตร อัตราเดือนละ 2,000 บาท
ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราวไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง อัตราครั้งละ 150 บาท
เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร อัตราครั้งละ 150 บาท