โรงเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๓ แห่ง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๑ แห่ง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ๒ แห่ง
โรงเรียนระดับอนุบาล , ศูนย์เด็กเล็ก รัฐบาล ๒ แห่ง เอกชน - แห่ง
โรงเรียนระดับประถมศึกษา รัฐบาล ๒ แห่ง เอกชน - แห่ง
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รัฐบาล ๒ แห่ง เอกชน - แห่ง
วิทยาลัย รัฐบาล ๑ แห่ง เอกชน ๑ แห่ง
มหาวิทยาลัย รัฐบาล ๑ แห่ง เอกชน - แห่ง
หอกระจายข่าว จำนวน ๘ แห่ง

 

ข้อมูลด้านสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลป่าตาล

ชื่อสถาบันการศึกษา สังกัด จัดการศึกษาระดับ
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมอนุบาล
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาลัยเทคนิคพาณิชยการลพบุรี สนง.คณะกรรมการศึกษาเอกชน ปวช. – ปริญญาโท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี
วิทยาลัยเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี สนง.คณะกรรมการศึกษาเอกชน ปวช. – ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฐมวัย
     

M8