เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลป่าตาล โดย นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ได้มอบหมายให้ นายจักรพงษ์  โรจนรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายธนดล  ปาลวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา และทีมงานกองช่างเทศบาล ทำการประชาคมที่หมู่บ้านศศิธร เพื่อให้ประชาชนได้เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการซ่อมสร้างถนนสาย รหัสสายทาง ลบ.ถ.86-001 สายแยก ทล.3016-บ้านป่าหวาย โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING (การนำวัสดุชั้นทางเดิมมาปรับปรุงคุณภาพ แล้วนำกลับไปใช้งานใหม่) ของตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  มีระยะทาง 2.275 กิโลเมตร จำนวน 2 ช่องทางจราจร(ช่องละ 3.00เมตร) ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 55 ต้น(ตลอดสาย) เชื่อมต่อกับถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นเส้นคมนาคมที่มีการใช้สัญจรจากประชาชนเป็นจำนวนมาก  รวมถึงเป็นเส้นทางที่ประชาชนมาใช้ในการออกกำลังกาย จึงมีความจำเป็นต้องทำการบูรณะปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของเมืองในอนาคตต่อไป ดำเนินการโดยกองช่างเทศบาลตำบลป่าตาล

         การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หมู่บ้านถนนขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตาล  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.นายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล  พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ออกให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายบ้าน และให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน และตอบข้อซักถามต่างๆ รวมถึงแจกคู่มือการใช้งานที่เป็นประโยชน์กับประชาชน  ณ  หมู่บ้านถนนขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

           เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าตาล โดย นายพี  อ้วนศรี  นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล คณะผู้บริหารเทศบาล นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้จัดทำกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์  การกำจัดขยะมูลฝอย การจัดระเบียบป้าย การจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ บริเวณเส้นทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๘๖-๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๖ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๗ บ้านป่าหวายทุ่ง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(เลียบคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสักฝั่งซ้าย) และสะพาน ๘ ถึงสะพาน ๙  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สถานที่ในตำบลป่าตาลมีความเป็นระเบียบและสะอาดเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ คน

          เมื่อวันที่  23-24  มีนาคม 2564   เทศบาลตำบลป่าตาล จัดกิจกรรมการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล โดยมีนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล  ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าตาล เป็นประธานในการฝึกอบรมในครั้งนี้ และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ โดยมีวิทยากรจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายคณพศ  อุมรินทร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ,นายบัญชา จารุมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม และนางสาวแหวนเพชร  ชาญฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน มาบรรยายให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจหน้าที่  ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจนสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  และซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง  ณ  ห้องประชุมท้าวทองกลีบม้า  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลป่าตาล โดย นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล (ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าตาล) ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล โดยมี นายสินาทร  โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี มาเป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าตาลได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตาล ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ประชาชนรู้สิทธิหน้าที่ บทบาทของตนเอง และได้ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ภายใต้คำขวัญ “ เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ”  ซึ่งในงานนี้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ตัวแทนจากกรมรบพิเศษที่ 1 หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  นักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งในครั้งนี้  ณ  สวนสุขภาพตำบลป่าตาล  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี