- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

          เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดเอกสารคลิก