- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

         เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียเอกสารคลิก