รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

รายละเอียดคลิก