เทศบาลตำบลป่าตาลจัดทำ “ ตู้แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโค-19วิด ”

             เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล ได้เล็งเห็นว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ทุกภาคส่วนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้ออกมาแสดงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ประสบภัยและผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยการจัดตั้งตู้ปันสุขเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้หยิบของกินของใช้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เทศบาลตำบลป่าตาล จึงได้จัดตั้งไว้ที่อาคารทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล โดยมีการจัดระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคม มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มาใช้บริการ  ตู้นี้ก็คือตู้ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19  “คนป่าตาล  เราไม่ทิ้งกัน” เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.