โครงการฝึกอบรมเรียนรู้ด้านอาชีพ เสริมสร้างรายได้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

            เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีและประชาชนตำบลป่าตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลักสูตระยะสั้น หลักสูตรอาหาร-ขนม) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลพบุรี  เช่น  การทำฝึกทำอาหารผัดหมี่  ทำลาดหน้า  ผัดกระเพรา  แกงเขียวหวาน  บวดฟักทอง ขนมบัวลอย  เพื่อลงพื้นที่มอบอาหารจากการฝึกให้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ยากไร้ในตำบลป่าตาล  โดยมีระยะการฝึกตั้งแต่วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม  ณ  ศาลา SML หมู่ที่ 1  ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี