โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมได้ชุมชนตำบลป่าตาล

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลป่าตาลได้ให้การต้อนรับนายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี นำวิทยากรมาฝึกสอนวิธีการทำไข่ไก่เค็มดินอินทรีย์ และกุนเชียงหมู ให้แก่ประชาชนที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน(ทำงานอยู่กับบ้าน) ในระหว่างวันที่17-18 มิถุนายน 2563 เพื่อต่อยอดกิจกรรมเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชน ณ สุรัตติกาล(ชีพ) ฟาร์ม หมู่ 5 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยเทศบาลตำบลป่าตาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมโครงนี้ต่อไป