โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

        เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ประธานในพิธี สมาชิกสภาเทศบาล นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล  ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและประชาชนในตำบลป่าตาล  ร่วมกันหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับตำบล ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลป่าตาล เพื่อจะได้นำเทียนพรรษาไปถวายวัดในตำบลป่าตาล จำนวน ๔ วัด ต่อไป จัดขึ้นโดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าตาล