โครงการคนรักษ์วัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

             เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม พศ.๒๕๖๓ นายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ได้มอบหมายให้ พันเอกณรงค์  คนไหวพริบ รองนายกและนายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล นำข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล เข้าร่วมโครงการคนรักษ์วัด โดยการจัดกิจกรรมทำความสะอาดโบสถ์ ศาลาและบริเวณพื้นที่ในวัด เพื่อเป็นการทะนุบำรุงและปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการอนุรักษ์ศาสนาสืบต่อไป ณ  วัดป่าหวายเก่า หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าตาล จัดขึ้นโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลป่าตาล