โครงการอบรมและณรงค์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลป่าตาล

           เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ได้มอบหมายให้พันเอกณรงค์  คนไหวพริบ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและณรงค์การบริหารจัดการยะมูลฝอยตำบลป่าตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งจะทำให้ช่วยลดอัตราการเกิดขยะ และส่งเสริมการนำขยะและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนกลับไปใช้ประโยชน์ โดยวิธีการที่เหมาะสมไม่ก่อให้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากขยะ    รีไซเคิ้ล  ณ  อาคารทะเบียนราษฏร์  เทศบาลตำบลป่าตาล  จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าตาล