โครงการ “ฟันสวย ยิ้มใส เด็กไทยฟันดี ” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการ “ฟันสวย ยิ้มใส เด็กไทยฟันดี ” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

           เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำป่าตาล  โดยพันเอกณรงค์  คนไหวพริบ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ประธานในพิธี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีอบรมโครงการฟันสวย ยิ้มใส เด็กไทยฟันดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงการดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากให้กับเด็กได้อย่างถูกต้อง ถูกหลักวิธี โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาลมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และได้มอบผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากให้กับเด็กในตำบลป่าตาล  ณ  อาคารทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลป่าตาล