โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลป่าตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

            เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าตาล นำโดย พ.อ.ณรงค์ คนไหวพริบ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นายเกรียงศักดิ์ เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จัดอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง กองทุนพัฒนาสตรี สิทธิและหน้าที่และการเข้าร่วมกลุ่มสตรี โดยมีนางลัดดาวัลย์ วามน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จาก สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี เป็น