โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

            เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลป่าตาลโดย พันเอกณรงค์ คนไหวพริบ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา นายเกรียงศักดิ์ เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปากของตนเอง และการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีและมอบผลิตภัณฑ์ในการดูแลช่องปากให้กับผู้สูงอายุ ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยเปี่ยม(หมู่ ๑,๒ และศาลาการเปรียญ หมู่ ๓,๗) ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี