โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2563

           เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลท่าศาลาและเทศบาลตำบลป่าตาลได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลป่าตาลที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลป่าตาล ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง และมีทักษะความรู้ อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ วัดดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี