เปิดโลกกว้าง เรียนนอกบ้าน สร้างภูมิคุ้มกัน โครงการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เพื่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 
            เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลป่าตาลนำโดยคณะทำงานโครงการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เพื่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 ได้นำกลุ่มเกษตรกรต้นแบบโครงการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 1 - 8 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภาคประชาคม บุคลากรในองค์กรเพื่อสร้างเป็นต้นแบบโครงการฯ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกผักในบริเวณพื้นที่จำกัด และวิถีชีวิตพอเพียง ณ วิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำความรู้ประสบการณ์จากแหล่งความเรียนรู้ภายนอกบ้าน นำกลับมาริเริ่มพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง และพัฒนาชุมชนของตนเอง สร้างความรัก ความสามัคคี รู้จักแบ่งปัน สู่ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน