โครงการลดความเสี่ยงและป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

                 วันที่ 22 ก.ย. 63 โรงเรียนปัญญานุกูล ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าตาล ได้เป็นวิทยากร ร่วมกับ ชมรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน ในโครงการฝึกซ้อมแผนลดเสี่ยงและป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา โดยโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จ.ลพบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าตาล เพื่อให้บุคลากร ครู นักเรียน ในสถานศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบริการจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนปัญญานุกูล ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี