แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลากยาง Asphaltic Concrete สายคันคลองส่งน้ำ 21 ขาว ฝั่งซ้าย ช่วง กม.0+800 ถึง กม.1+332 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ระยาทาง 532.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลาดยาวกว้าง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3192.00 ตารางเมตร

รายละเอียดคลิก