แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ชอยหรอมมิตรสายหลัก หมู่ที่ 2 ระยะทาง 345.00 เมตร ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.207.50 ตารางเมตร

รายละเอียดคลิก