แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ เริ่มต้นจากแยกหน้าวัดห้วยเปี่ยมผ่านบ้าน จสอ..ภานหงศ์ บิกบาน ถึงสี่แยกร้านปืวอก ระยะทาง 260.00 เมตร ผิวกว้างเฉลี่ย 3.00 - 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 646.00 ตารางเมตร

รายละเอียดคลิก