ประตูช่องกุฎิ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นประตูระบายน้ำชั้นใน ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างเมื่อปี พ.ศ.2208 – 2220 มีลักษณะคล้ายปากจั่น แต่ขนาดใหญ่กว่า ตั้งอยู่ในคูเมืองเป็นประตูที่สร้างขึ้นสำหรับกั้นน้ำ และระบายน้ำระหว่างคูเมืองกับแม่น้ำลพบุรี ชาวบ้านเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูช่องกุด กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2479