หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลป่าตาล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลป่าตาล
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
นายสมมาส มั่งคั่ง
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
สายด่วนนายก
โทร.036-776-703
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
จากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ในตำบล เล่าสืบต่อกันไปว่า เมื่อประมาณหลายร้อยปีมีชาวบ้านเดินทางมาตั้งถิ่นฐาน โดยเป็นชาวเวียงจันทร์อพยพมาจากประเทศลาว ซึ่งในเขตพื้นที่ตำบลป่าตาลในสมัยก่อนเป็นที่ราบลุ่ม มีต้นตาลโตนดขึ้นปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น ลักษณะคล้ายป่า จึงเรียกว่า “ป่าตาล”
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เทศบาลตำบลป่าตาล ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลป่าตาล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
  ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นเทศบาลตำบลป่าตาล ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555
 
ตราสัญลักษณ์
 
คำอธิบาย
ดวงตรามีลักษณะเป็นวงกลมสองชั้นซ้อนกัน โดยชั้นในเป็นรูปต้นตาลโตนด 2 ต้น เป็นต้นตาลโตนด ต้นเล็กกับต้นใหญ่คู่กัน มีพระปรางค์สามยอดเคียงคู่อยู่ด้านข้าง และในส่วนชั้นนอกนั้นแบ่งเป็นสองส่วน โดยมีเส้นโค้งติดกันสองเส้น และมีลายไทย
  เป็นรูปดอกจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างเส้นโค้ง เป็นตัวขั้นแบ่งออกเป็นส่วนบนและส่วนล่าง ส่วนบนเป็นชื่อของเทศบาลตำบล และในส่วนล่าง เป็นชื่ออำเภอ และจังหวัด ที่ตั้งของเทศบาลตำบล
  ความหมาย
  ต้นตาล หมายถึง ต้นตาลซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของตำบลป่าตาล ซึ่งสมัยก่อนมีต้นตาลขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมากในเขตพื้นที่ตำบลป่าตาล โดยสัญลักษณ์มีต้นตาล 2 ต้น คือ ต้นตาลต้นใหญ่และต้นตาลต้นเล็ก ต้นตาลต้นใหญ่มีอยู่ 8 ก้าน หมายถึง จำนวน 8 หมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำบลป่าตาล และต้นตาลต้นเล็กมีอยู่ 8 ก้าน หมายถึง ผู้นาชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนจากประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน ที่อยู่ในความกำกับดูแลของเทศบาลตำบลป่าตาล
  พระปรางค์สามยอด หมายถึง โบราณสถานที่สำคัญ และอยู่เคียงคู่ชาวลพบุรีมานานตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เมื่อนึกถึงพระปรางค์สามยอดจะนึกถึงจังหวัดลพบุรี โดยต้นตาลโตนดอยู่เคียงคู่พระปรางค์สามยอด หมายถึง ตำบลป่าตาลซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดลพบุรี และอยู่เคียงกันอย่างมีความสุขและร่มเย็นสืบไป
 
ที่ตั้ง
 
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 บ้านป่าหวายทุ่ง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 เขตติดต่อและการคมนาคม มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร เทศบาลตำบลป่าตาล มีเนื้อที่ 14.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,125 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ตำบลโพธิ์เก้าต้น
อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเปี่ยม
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเปี่ยม
หมู่ที่ 3 บ้านกกมะเกลือ
หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล
หมู่ที่ 5 บ้านป่าตาล
หมู่ที่ 6 บ้านป่าหวายเก่า
หมู่ที่ 7 บ้านป่าหวายเก่า
หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์น้ำอบ
ตำบลกกโก
อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 13,099 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 6,491 คน คิดเป็นร้อยละ 49.55
  หญิง จำนวน 6,608 คน คิดเป็นร้อยละ 50.45
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 6,591 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 897.19 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านห้วยเปี่ยม 1,479 1,655 3,134 1,474
2 บ้านห้วยเปี่ยม 997 1,156 2,153 1,212
3 บ้านกกมะเกลือ 1,428 1,600 3,028 1,667
4 บ้านป่าตาล 198 204 402 152
5 บ้านป่าตาล 229 241 470 136
6 บ้านป่าหวายเก่า 1,348 880 2,228 1,270
7 บ้านป่าหวายทุ่ง 222 227 449 155
8 บ้านโพธิ์น้ำอบ 590 645 1,235 525
รวม 6,491 6,608 13,099 6,591
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-885-9695
เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 036-776-703 โทรสาร : 036-776-704
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนผู้เข้าชม 12,141,924 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10