หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลป่าตาล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลป่าตาล
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
นายสมมาส มั่งคั่ง
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล
สายด่วนนายก
โทร.036-776-703
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ชุมชนอยู่ดีมีสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"
 
วิสัยทัศน์ ทต.ป่าตาล  
 
 
พันธกิจ
 
พันธกิจเทศบาลตำบลป่าตาล หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าตาล
พันธกิจตามกฎหมาย + พันธกิจตามวิสัยทัศน์
  สร้างกระบวนการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
  ส่งเสริมให้มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสวนสาธารณะให้เกิดความสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นศูนย์รวมในการพักผ่อน และการออกกำลังกายของประชาชน
  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ และการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับความต้องการในท้องถิ่น
  ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมต่งๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน ประซาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี
  จัดการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ
  ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง
  ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
  สร้างกระบวนการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีความเข้มแข็ง พร้อมกับการปรับปรุง แก้ไขพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน ชุมชน อย่างทั่วถึง
  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากร ให้ได้รับความรู้อย่างเหมาะสม และพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เพียงพอต่อการให้บริการกับประขาชน ภายใต้การบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี
  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่
   
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
ระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานทั่วถึงทุกชุมชน
  พัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง
  พัฒนาระบบไฟฟ้า ให้ทั่วถึงทุกชุมชน ทุกครัวเรือน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ด้านการพัฒนาสังคมและคุณชีวิต
   
แนวทางการพัฒนา
  จัด ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางด้านการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับทุกประเภท
  จัด ป้องกัน และส่งเสริมทางด้านสาธารณสุข
  ส่งเสริม และจัดสวัสดิการให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็ก ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
  ปรับปรุงสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
  ส่งเสริม สนับสนุน ด้านอาชีพให้ประชาชนและชุมชน
  ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีสถานที่ทำกิจกรรม และสถานที่ออกกำลังกายและส่งเสริมกิจกรรม ทางด้านการกีฬา
และนันทนาการ
  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
แนวทางการพัฒนา
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ตำบลป่าตาล
ให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
  สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  พัฒนา ปรับปรุง คูคลอง และแหล่งระบายน้ำภายในตำบลป่าตาล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ด้านการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
   
แนวทางการพัฒนา
  จัด ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่ตำบลป่าตาล
  จัด ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  จัด ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-885-9695
เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 036-776-703 โทรสาร : 036-776-704
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนผู้เข้าชม 12,191,160 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10